Photography and image processing videos

RawTherapee Tutorial – YouTube

 

2. Туторијал на youtube

2.1 Ако стиснеш „i“ ќе ти прикаже EXIF податоци за сликата

2.2 Exposure
– Exposure compensation е исто со зголемување на ISO. Ако го зголемиш на 1 тоа значи дека 1 stop нагоре (ако било ISO100 одиш на ISO200).
– Black и White ги сетира со користење на Tone Curve 1 (Control Cage). Белото е десно црното е лево. Гледаш на хистограмот само да ги допре y-оската за црно лево, а за бело десно.
Кривата обично изгледа приближно како буквата S. Пази ги гаси дифолтно предожените вредности за црно и бело. Не пипа контраст, lightnest ниту сатурација. Ги чепка
Highlight compression (не над 100) i Highlight Comression threshold

2.3 Whithe balance
Ова е многу важно. Ја бира пипетата и бира неутрален регион каде што имаш јако сиво или јако бело. Со тоа автоматски се мести на добра white balance. Вика понекогаш
може да го чепнеш Vibrance но не и другите параметри

2.4 Sharpening. Бира само Sharpen only edges. Инаку на небото ќе му се јави шум. Изоштрувањето го прави со промена на радиус. Обично го држи под 1 максимум 0.8.
Температурата ја чепка, ретко Tint, но не Blu/Red equalizer

2.5 Noice Reduction
– На tutorialot на youtube виика дека ако имаш големо ISO тогаш со noice reduction – Luminance треба да бидеш во опсег од 10-15 (rule of thumb). Се користи method: L*a*b
– noice reduction – Chrominance го остава на Auto. Ако избереш соодветен профил (пр. Difault ISO High или Default ISO Medium) тој ќе аплицира автоматски соодветен
noice reduction.
2.6 Save to JPG
Вика дека во избор на JPEG quality тешко можеш да видиш разлика меѓу 94 и 100%. Веројатно 94 е тамам. За Subsampling избира Balance. Вика дека тоа е добра опција.

RawTherapee Tutorial – YouTube was last modified: August 23rd, 2017 by Jovan Stosic